top of page

Elusen genhadol Gristnogol Gymraeg yw’r Gorlan a sefydlwyd yn 1984 gyda’r nod o wasanaethu ieuenctid Cymru a’u cyflwyno i’r newyddion da am Iesu Grist yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Sefydlwyd y Gorlan gan griw o Gristnogion ifanc yn Eisteddfod Llanbedr Pont Steffan ym 1984 gyda’r bwriad canolog o rannu’r Efengyl â phobl ifanc oedd yn gwersylla ar Faes Ieuenctid (bellach ‘Maes B’) yr Eisteddfod. Ers 1984 hyd 2016 roedd gwirfoddolwyr y Gorlan yn rhedeg caffi bywiog ar Faes B gan gynnig bwydydd a diodydd cynnes i’r rhai oedd yn gwersylla ar faes ieuenctid yr Eisteddfod. Yn ystod y blynyddoedd hyn, cafodd miloedd o fynychwyr Maes B eu bwydo gan fyrgyrs godidog y Gorlan. Ond, er hynny, nid bwyd yn unig oedd gan y Gorlan i’w gynnig! Roedd gwirfoddolwyr y Gorlan yn trefnu gweithgareddau dyddiol ar Faes B gan gynnwys gêm bêl-droed flynyddol a chystadleuaeth ‘Man vs Food’. Ein nod yn ystod ein cyfnod hir ar Faes B oedd gwasanaethu’r ieuenctid hynny oedd yn gwersylla yno gan rannu’r newyddion da am groes ac atgyfodiad Iesu Grist hefo nhw. Roedd tîm o wirfoddolwyr y Gorlan hefyd yn dosbarthu poteli o ddŵr a diodydd cynnes i’r rhai oedd yn mynychu gigiau Maes B. Rhwng 1984 a 2016 roedd y Gorlan wedi datblygu perthynas arbennig gyda miloedd o wersyllwyr Maes B.

Wedi hynny, yn Awst 2017, symudodd y Gorlan i wasanaethu ar faes Cymdeithas yr Iaith yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fôn ym Modedern. Yn ystod yr Eisteddfod hon roedd y Gorlan yn cynnig bwyd ysgafn a diodydd i’r rhai hynny oedd yn mynychu gigiau Cymdeithas yr Iaith. Yna, yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018, llogodd y Gorlan fws dau lawr o’r enw ‘Eden Bus’ gan y Message Trust er mwyn dosbarthu dŵr a diodydd cynnes i’r rhai oedd yn gadael gigiau Cymdeithas yr Iaith yng Nghlwb Ifor Bach ar Womanby Street. Dyma’r Gorlan yn parhau gyda’r gwaith hwn yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy yn Llanrwst yn 2019 drwy agor caffi ar Faes Cymdeithas yr Iaith. Roedd y caffi yn cynnig brecwast i wersyllwyr y maes bob bore a diodydd poeth gyda’r nos. Yn ogystal â hyn, roedd tîm y Gorlan hefyd yn cynnig poteli o ddŵr, diodydd cynnes a bisgedi y tu allan i gigiau’r Gymdeithas ym maes parcio Gwesty’r Eagles yn Llanrwst. Yn ystod ein cyfnod yn gwasanaethu ar feysydd Cymdeithas yr Iaith, rydym wedi cael cyfle i sgwrsio â llawer o Gymry am ein ffydd yn Iesu Grist.

Rydym mor ddiolchgar o’r ffordd mae’r Arglwydd wedi ei defnyddio ar hyd y blynyddoedd i rannu’r newyddion da am Iesu Grist gyda Chymry Cymraeg! Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at gael gwasanaethu a chenhadu eto ar feysydd yr Eisteddfod Genedlaethol.

glas.png

AMDANOM NI

glas.png
llanrwst2019-7.jpg
bottom of page